Säännöt | Anja Mäntylän rahasto

Säännöt

Anja Mäntylän rahaston säännöt

Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.

Toimintasäännössä on puolestaan kirjattuna Anja Mäntylän rahaston hoitokunnan ja asiamiehen toimintaa ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Toimintasäännön vahvistamisen ja muutokset tekee Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus rahaston hoitokunnan esityksestä.

Anja Mäntylän rahaston säännöt

Säännöt on hyväksytty Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kokouksessa 24.11.2022 (63 §).

1 Rahaston nimi

Rahaston nimi on Anja Mäntylän rahasto.

2 Rahaston peruspääoma ja kartuttaminen

Rahasto on perustettu sosionomi Anja Mäntylän testamenttilahjoituksella 2008. Perukirjan mukainen perustamispääoma on 395 000 euroa.

Rahastoa voidaan kartuttaa rahastoon kohdennetuilla lahjoituksilla ja testamenttilahjoituksilla. Rahaston pääomaan lisätään käyttämättä jääneet ja kertyneet korot ja muut mahdolliset tuotot.

3 Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.

4 Rahaston varojen hoitaminen ja säilyttäminen

Rahaston varat sisältyvät Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n varoihin ja niitä säilytetään erillisillä kirjanpitotileillä ja pidetään erillään Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n muista varoista siltä osin kuin rahastosta myönnetään varoja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ulkopuolisille tahoille.

Rahaston sijoitusvarallisuuteen sovelletaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen hyväksymiä sijoitustoiminnan periaatteita ja varojen säilyttämistä koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulun talouspalvelut. Sijoitustoimintaa seurataan yhdessä rahaston hoitokunnan kanssa.

Rahaston varoja hoitaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n talouspalvelut.

5 Rahaston varojen käyttö

Rahasto voi edistää myös koulutus- ja tutkimusympäristöjen kehittämistä. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin näissä säännöissä määrättyyn tarkoitukseen.

Rahastosta voidaan myöntää Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ulkopuolisille tahoille tieteellisiä apurahoja, opiskelijastipendejä ja toiminnallisia avustuksia tarkoituksiin, jotka edistävät eri tavoin sosiaalialan tieteellistä ja sosiaalialaa kehittävää toimintaa. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi tutkimus- ja kehittämisprojektit, kehittämisverkoston rakentaminen, julkaisutoiminta, koulutustapahtumat ja koulutus- ja tutkimusympäristöjen kehittäminen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on keskeinen sosiaalialan koulutuksen ja TKI-toiminnan toteuttaja Etelä-Pohjanmaalla. Anja Mäntylän rahastosta voidaan myöntää varoja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttamiin, rahaston tarkoituksen ja arvopohjan mukaisiin sosiaalialan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä tukeviin toimiin, kuten tutkimus- ja kehittämisprojekteihin, kehittämisverkostojen rakentamiseen, julkaisutoimintaan, koulutustapahtumiin, koulutus- ja tutkimusympäristöjen kehittämiseen, henkilöstön ja opiskelijoiden tutustumismatkoihin kotimaassa tai ulkomailla, kehittämistyön erityisasiantuntijoiden rekrytoimiseen (määräaikaisesti) sekä työelämän ja/tai tutkimuksen/kehittämisen asiantuntijuuden lisäämiseen sosiaalialan opetuksessa (esimerkiksi seminaarit tai maksulliset luennoitsijat).

Anja Mäntylän rahaston hoitokunta voi myös itse käynnistää sosiaalisiin kysymyksiin kohdistuvia tutkimus- ja kehittämisprojekteja sekä edistää sosiaalialan kehittämisverkostoja, toimia julkaisijana, ja järjestää koulutustapahtumia sosiaalialan aihepiireistä.

6 Rahaston hoitokunta

Anja Mäntylän rahastolla on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen nimeämä hoitokunta, jossa on neljä jäsentä. Jäsenistä vähintään kolmella on sosiaalialan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuntemusta. Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hoitokunnan jäsenyys lakkaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätöksellä. Hoitokunnan täydentäminen tapahtuu hoitokunnan esityksestä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätöksellä.

Hoitokunnan kohtuulliset kokous- ja kokouksiin liittyvät matkakulut korvataan Verohallinnon ohjeen mukaisesti ja katetaan rahaston varoista.

7 Rahaston hallinnointi

Rahastoa hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (hallitus). Rahaston hoitokunta päättää rahaston toiminnasta vuotuisen käyttövaltuutuksen puitteissa sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n ulkopuolisten toimijoiden että Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttaman toiminnan osalta. Rahaston vuotuinen käyttövaltuutus perustuu hoitokunnan esittämään toiminta- ja käyttösuunnitelmaan, jonka Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyy.

8 Rahaston toiminnan raportointi

Anja Mäntylän rahaston hoitokunta raportoi toiminnastaan vuosittain Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukselle.

9 Rahaston asiamies

Rahastolla on asiamies, joka ei ole hoitokunnan jäsen ja joka on palvelussuhteessa Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Asiamiehen nimittää Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

10 Rahaston toimintasääntö

Hoitokunnan sisäisestä organisoitumisesta ja menettelytavoista sekä asianmiehen tehtävistä säädetään erikseen rahaston toimintasäännössä, jonka vahvistaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

11 Rahaston sääntöjen muuttaminen ja rahaston lakkauttaminen

Rahaston sääntöjen muuttamisesta tai rahaston mahdollisesta lakkauttamisesta päättää Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Jos rahaston sääntöjä muutetaan, tulee muutettujen sääntöjen noudattaa rahaston alkuperäistä tarkoitusta. Niin ikään rahastoa mahdollisesti lakkautettaessa jäljellä olevat varat on käytettävä edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen.