Säännöt | Anja Mäntylän rahasto

Säännöt

Anja Mäntylän rahaston säännöt

Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.

Toimintasäännössä on puolestaan kirjattuna Anja Mäntylän rahaston hoitokunnan ja asiamiehen toimintaa ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Toimintasäännön vahvistamisen ja muutokset tekee Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus rahaston hoitokunnan esityksestä.

Hyväksytty Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 24.4.2019


1
Rahaston nimi on Anja Mäntylän rahasto.

2
Rahasto on perustettu sosionomi Anja Mäntylän testamenttilahjoituksella 2008. Perukirjan mukainen perustamispääoma on 395 000 euroa.

3
Rahaston tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaalialan koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla.

4
Rahasto toteuttaa tarkoitustaan edistämällä eri tavoin sosiaalialan tieteellistä ja sosiaalialaa kehittävää toimintaa myöntämällä apurahoja, opiskelijastipendejä ja toiminnallisia avustuksia. Lisäksi rahasto voi käynnistää sosiaalisiin kysymyksiin kohdistuvia tutkimusohjelmia ja selvitysprojekteja, sekä edistää sosiaalialan kehittämisverkostoja, toimia julkaisijana, ja järjestää koulutustapahtumia sosiaalialan aihepiireistä. Rahasto voi edistää myös koulutus- ja tutkimusympäristöjen kehittämistä. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin näissä säännöissä määrättyyn tarkoitukseen.

5
Rahaston varallisuus sisältyy Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n tasevaroihin. Rahaston sijoitusvarallisuuteen sovelletaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen hyväksymiä sijoitustoiminnan periaatteita. Varojen säilyttämistä koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulun taloushallinto. Sijoitustoimintaa seurataan yhdessä rahaston hoitokunnan kanssa.

6
Rahastoa voidaan kartuttaa rahastoon kohdennetuilla lahjoituksilla, testamenttilahjoituksilla ja rahaston tuotolla.

7
Rahastolla on Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen nimeämä hoitokunta, jossa on neljä jäsentä. Jäsenistä vähintään kolmella on sosiaalialan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuntemusta. Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hoitokunnan jäsenyys lakkaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen
päätöksellä. Hoitokunnan täydentäminen tapahtuu hoitokunnan esityksestä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen päätöksellä.

Hoitokunnan kohtuulliset kokous- ja kokouksiin liittyvät matkakulut korvataan Verohallinnon ohjeen mukaisesti ja katetaan rahaston varoista.

8
Rahastoa hallinnoi Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy (hallitus). Rahaston hoitokunta päättää rahaston toiminnasta vuotuisen käyttövaltuutuksen puitteissa. Rahaston vuotuinen käyttövaltuutus perustuu hoitokunnan esittämään toiminta- ja käyttösuunnitelmaan, jonka Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyy. Vuosittain rahastosta voidaan käyttää enintään 20 % osuus peruspääomasta.

9
Anja Mäntylän rahaston hoitokunta raportoi toiminnastaan vuosittain Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä.

10
Rahastolla on asiamies, joka ei ole hoitokunnan jäsen ja joka on palvelussuhteessa Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Asiamiehen nimittää Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus.

11
Hoitokunnan sisäisestä organisoitumisesta ja menettelytavoista sekä asianmiehen tehtävistä säädetään erikseen rahaston toimintasäännössä.

12
Rahaston sääntöjen muuttamisesta tai rahaston mahdollisesta lakkauttamisesta päättää Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Jos rahaston sääntöjä muutetaan, tulee muutettujen sääntöjen noudattaa rahaston alkuperäistä tarkoitusta. Niin ikään rahastoa mahdollisesti lakkautettaessa jäljellä olevat varat on käytettävä edellä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen.

13
Rahaston ja siitä vastaavan hoitokunnan toiminnassa noudatetaan hyvän säätiötavan mukaisia menettelyjä (www.saatiopalvelu.fi )