Toimintasääntö | Anja Mäntylän rahasto

Toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu Anja Mäntylän rahaston sääntöihin. Toimintasäännössä on kirjattuna Anja Mäntylän rahaston hoitokunnan ja asiamiehen toimintaa ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Toimintasäännön vahvistamisen ja muutokset tekee Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus rahaston hoitokunnan esityksestä.

Anja Mäntylän rahaston toimintasääntö

Hyväksytty Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 24.4.2019


1. Hoitokunta
Hoitokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on kutsuttu koolle sähköpostitse tai kirjeitse kahta päivää aiemmin. Kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan ja vähintään kahden muun jäsenen ollessa paikalla. Päätökset edellyttävät yksimielisyyttä.
Hoitokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokoukseen osallistuneet kuittaavat hyväksytyksi sähköpostiviestillä. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Asiamies
Anja Mäntylän rahaston hoitokunnan asiamies on rahaston sääntöjen mukaisesti palvelussuhteessa Seinäjoen ammattikorkeakouluun. Asiamiehen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n varoista.

Asiamiehen tehtävät:
– hoitokunnan sihteeritehtävät: kokousasioiden valmistelu, päätöksistä tiedottaminen ja niiden toimeenpano sekä päätettyjen toimenpiteiden käynnistäminen ja seuranta

– talouteen liittyvät tehtävät: osallistuu rahaston talouden seurantaan yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun taloushallinnon sekä rahaston hoitokunnan kanssa, tiedottaa hoitokuntaa rahaston talousasioista sekä toimii yhteyshenkilönä talousasioissa Anja Mäntylän rahaston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun taloushallinnon välillä

– hakemusasiakirjojen käsittely ja valmistelu

3. Dokumentointi
Perustamisasiakirjoja, sääntöjä, tilinpitoon liittyviä asiakirjoja sekä rahoituspäätöksiä säilytetään arkistoituna kokonaisuutena Seinäjoen ammattikorkeakoulun arkistossa. Lisäksi rahaston asiamies säilyttää ajankohtaisia, toimintaa käsitteleviä dokumentteja omassa arkistossaan. Asiakirjojen käsittelyssä noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun arkistointiohjetta ja tietosuojaa- ja tietoturvaa koskevia ohjeita/määräyksiä.

4. Tiedottaminen
Rahaston tiedottamisessa noudatetaan avoimuutta ja monipuolisuutta sekä tasa-arvoisuutta ja toimitaan soveltaen Seinäjoen ammattikorkeakoulun viestintäohjeistoa. Apurahojen, stipendien ja toiminnallisten avustusten hakuilmoituksissa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä.

5. Rahoituksen suuntaaminen ja painotukset
Rahaston myöntämien apurahojen, stipendien ja toiminnallisten avustusten osalta noudatetaan hyvän säätiötavan mukaisia menettelyjä. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun projektisäännöstön periaatteita.

Hoitokunta laatii kalenterivuotta koskevan toimintasuunnitelman, jonka Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyy.

Apurahojen, stipendien ja toiminnallisten avustusten määrä päätetään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Avustuksen kohteen tulee joko aiheen, apurahan tai stipendin saajan asuin- tai kouluttautumispaikan tai tutkimusorganisaation kautta kiinnittyä Etelä-Pohjanmaalle.

5.1 Apurahat
Vuosittain jaetaan julkisen haun kautta apurahoja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sosiaalialan aihepiireistä. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille. Apuraha voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle tai ryhmälle. Apuraha voidaan myöntää yhtäjaksoisesti ja yhtä tutkimuskohdetta koskien korkeintaan 12 kuukauden ajalle. Apurahan saaja on velvollinen tekemään Anja Mäntylän rahastolle selvityksen apurahan käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa.

Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain helmikuussa. Hakukuulutus julkaistaan lehti-ilmoituksena, Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla sekä sosiaalialan toimijatahoille suunnattuna sähköpostina. Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilmetä hakijaa koskevat tiedot, tutkimuksen nimi, tutkimusaihe ja –tarkoitus, rahastorahoituksen käyttötarkoitus, tutkimuksen toteutuksen kuvaus ml. verkostot. Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse rahaston asiamiehelle.

5.2 Opiskelijastipendit
Vuosittain jaetaan stipendejä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuville sosionomi (AMK) ja/tai sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Stipendien myöntämisen kriteerinä on opintojen aikana osoitettu kiinnostus sosiaalialan kehittämistoimintaan. Kyseistä lukuvuotta koskeva stipendienjakosuunnitelma toimitetaan koulutuksen järjestäjän tietoon ja stipendin saajat osoitetaan koulutuksen edustajien nimettäväksi vuosittain huhtikuussa.

5.3 Toiminnalliset avustukset
Toiminnallinen avustus voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle tai yhteisöille sosiaalialan tieteellisen toiminnan edistämiseen tai sen konkreettiseen toteuttamiseen. Avustuskohteita voivat olla esim. kouluttautumis-, tutkimus- ja kehittämisprosessit, seminaari- ja opintomatkat, julkaisukustannukset, käännökset, aineistohankinta, tutkimusmateriaalien ja –välineiden hankinta. Toiminnallisiin avustuksiin on jatkuva haku. Hakemus on vapaamuotoinen, sisältäen hakijatiedot, avustuksen käyttötarkoituksen, perustelut ja verkostot sekä kustannusarvion. Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse rahaston asiamiehelle. Toiminnallisen avustuksen käytöstä pyydetään raportti, joka tulee toimittaa rahaston asiamiehelle seuraavan puolentoista vuoden kuluessa tai erikseen määriteltävänä ajankohtana.

5.4 Rahaston omaehtoinen kehittämistoiminta
Hoitokunta voi käynnistää ja tilata sosiaalisiin kysymyksiin kohdistuvia selvitysprojekteja, toimia verkostojen koollekutsujana ja ylläpitäjänä, toimia julkaisijana sekä toteuttaa seminaareja sosiaalialan aihepiireistä.

6. Toiminnan arvopohja
Anja Mäntylän rahaston varojen suuntaamista taustoittavat seuraavat sosiaalieettiset lähtökohdat:

Yhteisöllisyys
Rahasto haluaa edistää mahdollisimman laaja-alaisesti eri tahojen yhteistä kehittämistoimintaa ja siihen liittyvää vuorovaikutusta.

Sosiaalisten kysymysten monipuolinen huomioiminen
Rahasto mahdollistaa myös marginaalisiin aiheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Korkeatasoisen ja laadukkaan ammatillisen työn edistäminen
Rahasto haluaa edistää korkeatasoista ja laadukasta sosiaalialan ammattityötä ja vahvistaa ajankohtaisen tiedon leviämistä ja uuden tiedon haltuunottoa.

Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden huomioonottava työote
Rahasto haluaa vahvistaa asiakas- ja kansalaislähtöistä sosiaalialan kehittämistyötä sekä edistää julkisten, yksityisten ja yhteisöllisten toimijatahojen yhteistyötä.

Asiakkaan tahdon ja voimavarojen arvostaminen
Rahasto haluaa kehittämistyön yhteydessä huomioida kansalaisten ja asiakkaiden mahdollisuuden kasvuun, kehittymiseen, oppimiseen ja osallisuuteen.

Vähäosaisuuden esilletuominen
Rahasto haluaa edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka nostaa esille vähäosaisten ja vailla valtaa olevien näkökulmia ja joka edistää palvelujen tasa-arvoisuutta ja korkeatasoisuutta.

Kansainvälinen vuorovaikutus
Rahasto haluaa edistää sosiaalialan näkökulmia rikastavaa kansainvälistä toimintaa, joilla tuetaan oman alueen kulttuurisen osaamisen kehittymistä.