Toimintasääntö | Anja Mäntylän rahasto

Toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu Anja Mäntylän rahaston sääntöihin. Toimintasäännössä on kirjattuna Anja Mäntylän rahaston hoitokunnan ja asiamiehen toimintaa ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Toimintasäännön vahvistamisen ja muutokset tekee Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus rahaston hoitokunnan esityksestä.

Anja Mäntylän rahaston toimintasääntö

Hyväksytty Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 24.11.2022 (63 §)

ANJA MÄNTYLÄN RAHASTON TOIMINTASÄÄNTÖ

Toimintasääntö perustuu Anja Mäntylän rahaston sääntöihin. Toimintasäännössä on kirjattuna Anja Mäntylän rahaston hoitokunnan ja asiamiehen toimintaa ohjaavia periaatteita ja toimintatapoja. Toimintasäännön vahvistamisen ja muutokset tekee Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus rahaston hoitokunnan esityksestä.

1 Hoitokunta

Hoitokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokous on kutsuttu koolle sähköpostitse tai kirjeitse kahta päivää aiemmin. Kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden muun jäsenen ollessa paikalla. Päätökset edellyttävät yksimielisyyttä.

Hoitokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokoukseen osallistuneet kuittaavat hyväksytyksi sähköpostiviestillä.  Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

2 Asiamies

Anja Mäntylän rahaston hoitokunnan asiamies on rahaston sääntöjen mukaisesti palvelussuhteessa Seinäjoen ammattikorkeakouluun.  Asiamiehen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n varoista.

Asiamiehen tehtävät:

 • hoitokunnan sihteeritehtävät
  • kokousasioiden valmistelu
  • rahoituspäätösten valmistelu ja päätöksistä tiedottaminen sekä niiden toimeenpano
  • päätettyjen toimenpiteiden käynnistäminen ja seuranta
 • talouteen liittyvät tehtävät
  • osallistuu rahaston talouden seurantaan yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun taloushallinnon sekä rahaston hoitokunnan kanssa
  • tiedottaa hoitokuntaa rahaston talousasioista
  • toimii yhteyshenkilönä talousasioissa Anja Mäntylän rahaston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun taloushallinnon välillä

3 Dokumentointi

Perustamisasiakirjoja, sääntöjä, tilinpitoon liittyviä asiakirjoja sekä rahoituspäätöksiä säilytetään arkistoituna kokonaisuutena Seinäjoen ammattikorkeakoulun arkistossa. Asiakirjojen käsittelyssä noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun asiakirjahallintaa koskevia ohjeita ja tietosuojaa- ja tietoturvaa koskevia ohjeita/määräyksiä.

4 Tiedottaminen

Rahaston tiedottamisessa noudatetaan avoimuutta ja monipuolisuutta sekä tasa-arvoisuutta ja toimitaan soveltaen Seinäjoen ammattikorkeakoulun viestintää koskevia ohjeita.

5 Rahaston toimintamuodot

Anja Mäntylän rahaston toiminnassa otetaan huomioon rahaston arvopohja, joka on esitelty tämän toimintasäännön liitteessä 1.

Hoitokunta laatii kalenterivuotta koskevan toimintasuunnitelman, jonka Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyy.

Apurahojen, stipendien ja toiminnallisten avustusten määrä ja avustusten kohdentamisen mahdolliset painopisteet päätetään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä.

Apurahan, stipendin tai toiminnallisen avustuksen tulee kytkeytyä Etelä-Pohjanmaalle jollakin seuraavista tavoista:

 • aihe
 • apurahan, stipendin tai avustuksen saajan asuin- tai kouluttautumispaikka
 • tutkimus- tai koulutusorganisaation sijaintipaikka (organisaation ollessa hakijana).

5.1 Tieteelliset apurahat

Tieteellinen apuraha voidaan myöntää tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sosiaalialan aihepiireistä. Apuraha on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille. Apuraha voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle tai ryhmälle.

Tieteellisiin apurahoihin on jatkuva haku. Hakemus tehdään hoitokunnan tarkemmin antamien ohjeiden mukaisesti suomen- tai englanninkielisenä.

Apurahan saaja on velvollinen tekemään Anja Mäntylän rahastolle selvityksen apurahan käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa hoitokunnan tarkemmin antamien ohjeiden mukaisesti.

5.2 Opiskelijastipendit

Vuosittain jaetaan stipendejä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta valmistuville sosionomi (AMK) ja/tai sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneille opiskelijoille. Stipendien myöntämisen kriteerinä on opintojen aikana osoitettu kiinnostus sosiaalialan kehittämistoimintaan. Stipendien saajat nimeää Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

5.3 Toiminnalliset avustukset

Toiminnallinen avustus voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle tai yhteisölle sosiaalialan tutkimus- ja/tai kehittämistoiminnan edistämiseen. Avustuskohteita voivat olla esimerkiksi tutkimus- tai kehittämisprojektit, kehittämisverkoston rakentaminen, julkaisutoiminta, koulutustapahtumat ja koulutus- ja tutkimusympäristöjen kehittäminen.

Toiminnallisia avustuksia voidaan myöntää myös Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttamiin, rahaston sääntöjen mukaisiin kohteisiin, jotka ovat tyypillisesti kertaluonteisia ja joita ei rahoiteta Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n normaalin käyttötalouden puitteissa.

Toiminnallisiin avustuksiin on jatkuva haku. Hakemus tehdään hoitokunnan tarkemmin antamien ohjeiden mukaisesti suomen- tai englanninkielisenä.

Avustuksen saaja on velvollinen tekemään Anja Mäntylän rahastolle selvityksen apurahan käytöstä myöntämisajankohtaa seuraavan puolentoista vuoden kuluessa hoitokunnan tarkemmin antamien ohjeiden mukaisesti.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n saamien toiminnallisten avustusten osalta selvitys tulee kuitenkin antaa viimeistään yhden kuukauden kuluessa avustuksen käytön päättymisestä, kuitenkin viimeistään kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

5.4 Rahaston omaehtoinen kehittämistoiminta

Anja Mäntylän rahaston hoitokunta voi myös itse käynnistää sosiaalisiin kysymyksiin kohdistuvia tutkimus- tai kehittämisprojekteja sekä edistää sosiaalialan kehittämisverkostoja, toimia julkaisijana, ja järjestää koulutustapahtumia sosiaalialan aihepiireistä.

Rahaston omaehtoista kehittämistoimintaa voidaan toteuttaa vain, jos kyseiset toimenpiteet on eritelty rahaston kyseisen vuoden toimintasuunnitelmassa.

6 Toimintasäännön voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2023.

 

LIITE 1: Toiminnan arvopohja

Anja Mäntylän rahaston varojen suuntaamista taustoittavat seuraavat sosiaalieettiset lähtökohdat:

Yhteisöllisyys
Rahasto haluaa edistää mahdollisimman laaja-alaisesti eri tahojen yhteistä kehittämistoimintaa ja siihen liittyvää vuorovaikutusta.

Sosiaalisten kysymysten monipuolinen huomioiminen
Rahasto mahdollistaa myös marginaalisiin aiheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Korkeatasoisen ja laadukkaan ammatillisen työn edistäminen
Rahasto haluaa edistää korkeatasoista ja laadukasta sosiaalialan ammattityötä ja vahvistaa ajankohtaisen tiedon leviämistä ja uuden tiedon haltuunottoa.

Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden huomioonottava työote
Rahasto haluaa vahvistaa asiakas- ja kansalaislähtöistä sosiaalialan kehittämistyötä sekä edistää julkisten, yksityisten ja yhteisöllisten toimijatahojen yhteistyötä.

Asiakkaan tahdon ja voimavarojen arvostaminen
Rahasto haluaa kehittämistyön yhteydessä huomioida kansalaisten ja asiakkaiden mahdollisuuden kasvuun, kehittymiseen, oppimiseen ja osallisuuteen.

Vähäosaisuuden esilletuominen
Rahasto haluaa edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka nostaa esille vähäosaisten ja vailla valtaa olevien näkökulmia ja joka edistää palvelujen tasa-arvoisuutta ja korkeatasoisuutta.

Kansainvälinen vuorovaikutus
Rahasto haluaa edistää sosiaalialan näkökulmia rikastavaa kansainvälistä toimintaa, joilla tuetaan oman alueen kulttuurisen osaamisen kehittymistä.